//

ASBESTLE ÇALIŞMALARDA İSG ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
ASBESTLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK
ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK


BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, çalışanların asbest söküm, yıkım, tamir, bakım, uzaklaştırma
çalışmalarında asbest tozuna maruziyetlerinin önlenmesi ve bu maruziyetten doğacak sağlık risklerinden korunması,
sınır değerlerin ve diğer özel önlemlerin belirlenmesidir.

Devamını Okumak İçin 

Yönetmelik Ekleri

ÖNLEM DANIŞMANLIK