//

TERSANE, TEKNE İMAL VE ÇEKEK YERLERI YÖNETMELIĞI

Resmi Gazete Tarihi: 10.08.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26963
TERSANE, TEKNE İMAL VE ÇEKEK YERLERI YÖNETMELIĞI (1)


BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar
Amaç
MADDE 1 – (Değişik:RG-13/2/2009-27140)
(1) Bu Yönetmeliğin amacı, 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve 3/8/1990 tarihli ve 20594 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik gereği iç sular (göl ve nehirler), kıyı ve sahil şeridi ile dolgu ve kurutma yoluyla kazanılan araziler üzerinde imar planı kararıyla belirlenen mevcut ve yeni kurulacak olan tersane, tekne imal ve çekek alanlarının işletme izinleri ile tevsi ve modernizasyon amaçlı başvurular, başvuruların değerlendirilmesi, denetlenmesi ve diğer kurumlara verilecek görüşler ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) (Değişik:RG-13/2/2009-27140) Bu Yönetmelik hükümleri, 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelikte belirtilmiş olan iç sular (göl ve nehirler), kıyı ve sahil şeridi ile dolgu ve kurutma yoluyla kazanılan alanlar üzerinde, imar planı kararı ile belirlenen mevcut ve yeni kurulacak olan tersane, tekne imal ve çekek yerlerine uygulanır.
Devamını Okumak İçin...

ÖNLEM DANIŞMANLIK