//

3146 ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

1
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN
Kanun Numarası : 3146
Kabul Tarihi : 9/1/1985
Yayımlandığı R. Gazete

 Tarih : 18/1/1985 Sayı : 18639 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 24 Sayfa : 225

 Amaç
BİRİNCİ KISIM
Amaç, Görev, Teşkilat

 Madde 1 – (Değişik : 24/8/2000 - KHK - 618/15 md.; İptal: Ana.Mah.nin 31/10/2000 tarih ve E.:2000/62, K.:2000/35 sayılı Kararı ile; Değişik: 16/7/2003 - 4947/11 md.)
Bu Kanunun amacı, çalışma hayatını, işçi-işveren ilişkilerini, iş sağlığı ve güvenliğini düzenlemek, denetlemek ve sosyal güvenlik imkânını sağlamak, bu imkânı yaygınlaştırmak ve geliştirmek, yurt dışında çalışan işçilerimizin çalışma hayatından doğan hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek için, Çalışma ve Sosyal Gü enlik Bakanlığı kurulmasını sağlamak, teşkilât ve görevlerine ilişkin esasları düzenlemektir. Devamını Okumak İçin...

ÖNLEM DANIŞMANLIK