//

ILO_10686 94 No’lu Çalışma Şartları (Kamu Sözleşmeleri)

94 No’lu Çalışma Şartları (Kamu Sözleşmeleri)

Sözleşmesi 94 No’lu Çalışma Şartları

(Kamu Sözleşmeleri) Sözleşmesi

ILO Kabul Tarihi: 8 Haziran 1949

Kanun Tarih ve Sayısı: 14.12.1960 / 161

Resmi Gazete Yayım Taihi ve Sayısı: 21.12.1960 / 10686

Milletlerarası Çalışma Bürosu Yönetim Kurulu tarafından vaki davet üzerine 8 Haziran 1949 tarihinde Cenevre’de otuz ikinci toplantısını yapan Milletlerarsı Çalışma Teşkilatı Genel Konferansı, Toplantı gündeminin 6 ncı maddesini teşkil eden ve bir amme makamı tarafından mukavelelere konulacak çalışma şartlariyle ilgili bulunan muhtelif tekliflerin kabulüne, Bu tekliflerin bir milletlerarası sözleşme şeklini almasına karar verdikten sonra, Bin dokuz yüz kırk dokuz yılı Haziran ayının işbu yirmi dokuzuncu günü, çalışma şartlarına ( Amme mukave

leleri) dair 1949 Sözleşmesi adını taşıyacak olan aşağıdaki Sözleşmeyi kabul eder:

Devamını okumak için

ÖNLEM DANIŞMANLIK